Aktualności

Dr h. c. prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski - Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wyróżniony tytułem Profesora Honorowego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

dodano: 27.10.2017

Pragnąc wyróżnić i docenić szczególny wkład w rozwój nauk pedagogicznych w Polsce i zagranicą, wyjątkowy związek zawodowy, społeczny i emocjonalny z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku oraz Włocławskim Towarzystwem Naukowym Senat Uczelni na posiedzeniu 29 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę nr 44/17 nadającą prof. zw. dr hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu tytuł Honorowy Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Uroczyste ogłoszenie podjętej Uchwały miało miejsce podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 14 października  2017 r. w Auli Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina. JM Rektor prof. Stanisław Kunikowski odczytał tekst laudacji:

,,Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w dniu 29 czerwca br. podjął jednomyślnie uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Profesora dr. h. c. prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu za szczególny wkład w rozwój nauk pedagogicznych w Polsce i zagranicą, wyjątkowy związek: zawodowy, społeczny i emocjonalny z Kujawską Szkołą Wyższą oraz Włocławskim Towarzystwem Naukowym.

Profesor Zygmunt Wiatrowski urodził się 14 kwietnia 1928 r. w Zagórowie w powiecie konińskim, mieście, które uhonorowało Profesora w 2013 roku tytułem Honorowego Obywatela Miasta Zagórów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. L. Bandury obronił w 1969 r. w WSP w Gdańsku. W 1975 r. przedłożył na Uniwersytecie Gdańskim rozprawę habilitacyjną zatytułowaną „Powodzenia i niepowodzenia szkolne pracujących” uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki pracy i andragogiki. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora, a od 1991 r. posiada tytuł profesora zwyczajnego. W 2007 r. Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy nadała Profesorowi tytuł doktora honoris causa. W latach 1972-1974 był pracownikiem naukowym Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Od 1974 r. aż do 1999 r. związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, prowadząc etatową działalność nauczyciela akademickiego, piastując w tym okresie wiele funkcji. W latach 1978-1980 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psychologii a w latach 1980-1984 dziekanem Wydziału Pedagogicznego tej Uczelni. W latach 1984-1987 realizował działalność na stanowisku prorektora ds. nauki i współpracy zagranicznej. Natomiast w okresie 1987-1990 sprawował funkcję członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2000 r. Profesor Z. Wiatrowski po przejściu na emeryturę związał się z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku (obecnie Kujawską Szkołą Wyższą), w której w latach 2009-2016 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.

W kręgach naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, do którego Profesor Z. Wiatrowski wstąpił w 2000 r. jest znany i uznany jako niestrudzony oraz oddany sprawie naukowej i organizacyjnej członek Towarzystwa. Jego działalność spowodowała, że założył Sekcję Pedagogiki, Psychologii i Socjologii WTN, której w latach 2004-2010 był przewodniczącym. W okresie 20 listopada 2008 r. do  22 maja 2012 r. był członkiem Zarządu WTN. Na wniosek Zarządu WTN, Walne Zebranie Członków WTN, obradujące w dniu 19 czerwca 2015 r., uchwałą nr 1 nadało profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Zygmuntowi Wiatrowskiemu Godność Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Dominującym przedmiotem działalności naukowej i badawczej Profesora Z. Wiatrowskiego przez wiele dziesięcioleci, aż do dnia dzisiejszego stała się pedagogika pracy, której to subdyscypliny pedagogiki stał się niekwestionowanym współtwórcą i autorytetem. Owocem dokonań oraz badań i analiz naukowych Profesora jest imponująca liczba publikacji. Opublikował 20 pozycji książkowych zarówno autorskich, jak i współautorskich, w tym 4 z kilkoma wydaniami.  Do własnych publikacji Profesora należą m.in. Podstawy pedagogiki pracy, Pedagogika pracy w zarysie, Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Myśli i działania pedagogiczne. Jest redaktorem i współredaktorem 30 pozycji zwartych, autorem ponad 400 artykułów, rozpraw i studiów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą. Zorganizował kilkadziesiąt konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szczególną pasją Profesora jest filatelistyka. Jest współzałożycielem Polskiej Akademii Filatelistyki, której był przez wiele lat prezesem, a obecnie prezesem honorowym. Jest także członkiem honorowym Europejskiej Akademii Filatelistyki.

Za swoją działalność naukową, badawczą i społeczną Profesor Z. Wiatrowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami, nagrodami i medalami, wśród których wysoko sobie ceni Medal Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN „Za zasługi dla rozwoju Pedagogiki w Polsce” otrzymany w 2016 r. oraz Medal Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy „Zasłużony dla Oświaty i Nauki”. Profesor Zygmunt Wiatrowski wypromował 20 doktorów, doprowadził do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 9 osób, przedstawił 10 opinii o dorobku naukowym kandydatów do tytułu naukowego profesora, brał udział w postępowaniu prowadzącym do nadania tytułu doktora honoris causa dla 3 osób, w tym profesora ze Szwecji.

Profesor Zygmunt Wiatrowski zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce wśród czołowych przedstawicieli pedagogiki w Polsce, ale także poza jej granicami. Szczególne uznanie w świecie nauki zyskały zainteresowania Profesora problemami pedagogiki pracy. Stał się w tej dziedzinie wiedzy naukowej współtwórcą nowej subdyscypliny, której nadał z biegiem lat wysoką rangę, powszechnie akceptowaną w nauce polskiej. Ten nurt prowadzonych przez lata  badań stanowi dominujący, w aktywności naukowej, przedmiot zainteresowań Profesora Zygmunta Wiatrowskiego. Poczesne miejsce w działalności naukowej i badawczej Profesora zajmują zainteresowania problemami naukoznawczymi w obszarze specjalizacji, integracji i globalizacji w naukach pedagogicznych.

Jest cenionym autorytetem, wybitnym naukowcem i uznanym, szczególnie przez studentów, nauczycielem akademickim. Przez te lata nadał pedagogice włocławskiej uczelni szczególny wymiar naukowy i dydaktyczny, znajdujący uznanie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce, a także zagranicą. Zabiega o wysoką jakość kształcenia studentów, ale także stawia duże wymagania zatrudnionej młodej kadrze nauczycieli akademickich.

Podjęta przez Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uchwała jest swoistym podziękowaniem i hołdem składanym osobie, która ponad 65 lat nieprzerwanie uczestniczy w życiu społecznym, zawodowym, naukowym i badawczym. Czyni to, jak wierzę, nie dla zaszczytów bądź z pobudek materialnych, ale z potrzeby serca, z chęci przekazywania własnej wiedzy i doświadczenia innym, którzy oczekują wsparcia i potwierdzenia słuszności co do swoich zainteresowań badawczych, naukowych i dydaktycznych. Jest też Profesor przykładem człowieka niezwykle uczynnego i gotowego do poświęceń. Dał temu przykład w trudnych chwilach związanych z funkcjonowaniem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Cała nasza społeczność akademicka jest Panu, Drogi Profesorze, niezwykle wdzięczna za to wszystko, co uczyniłeś i czynić będziesz nadal Ad perpetuam rei memoriam.’’

Następnie Rektor Uczelni Stanisław Kunikowski wspólnie  oraz wspólnie z Dyrektorem Instytutu Pedagogiki dr Renatą Brzezińską wręczył Honorowemu Profesorowi KSW we Włocławku pamiątkowe tablo, potwierdzające nadanie tego zaszczytnego tytułu. Prof. Zygmunt Wiatrowski jako pierwszy w historii Uczelni otrzymał nadzwyczajne wyróżnienie, jakim jest tytuł ,,Honorowy Profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku’’.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe z całego serca gratuluje Panu Profesorowi.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.