t WTN Włocławek - Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Panorama Włocławka po lewej stronie Wisły.

                       Dokumenty Zarz±d WTN Organizacja Sekcje Biblioteki Wydawnictwo  Foto galeria Archiwum Linki Kontakt


Założyciel Wyższej
Szkoły Humanistyczno
-Ekonomicznej


Wydawnictwo LEGA Włocławskiego Towarzystwa Naukowego we Włocławku
Wydawnictwo WTN

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
Włocławski Słownik Biograficzny
Publikacje Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Aktualizacja: 1 II 2015 r.

E-MAPA WŁOCŁAWKA
Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 30: Osadnictwo i demografia na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Włocławek 2015, ss. 199.

 

W 30 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” artykuły zamieścili: Piotr Papiernik, „Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach i Gaju. Osiemdziesiąt lat badań archeologicznych”, Paweł Sobczyk, „Badania wykopaliskowe wielokulturowego kompleksu osadniczego w Kołacie-Rybnikach, stanowisko 2, w ziemi dobrzyńskiej”, Władysław Kubiak, „Przemiany demograficzne w Lubrańcu w latach 1830-1866 (na podstawie ksiąg metrykalnych)”. Ponadto na kartach „Zapisków...” tradycyjnie umieszczono rozdziały: „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”, „Bibliografia” i „Kalendarium”.

Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP oraz od Gminy Miasta Włocławek.

Zygmunt Jerzy Wiatrowski. Działalność zawodowa, naukowa i społeczna, pod red.
Zdzisława Jana Zasady, Włocławek 2015, ss. 86.


Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
w dniu 19 czerwca 2015 roku, w uznaniu zasług za długoletnią działalność służącą rozwojowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, nadało profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Zygmuntowi Jerzemu Wiatrowskiemu Godność Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Opracowanie okolicznościowe biografii profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Zygmunta Jerzego Wiatrowskiego jest pokłosiem tej uroczystości i już ósmą z tej serii publikacją wydaną przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Członkowie Honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego upamiętnieni na kartach tego cyklu opracowań:

• prof. dr hab. med. Jan Moll (1912-1990) -1984 r.
• prof. dr Tadeusz Reichstein (1897-1996) -1988 r.
• prof. dr hab. med. Stanisław Sterkowicz (1923-2011) -1992 r.
• prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski (ur. 1934) -1995 r.
• prof. dr hab. inż. Bogdan Marian Wawrzyniak (ur. 1935) -1999 r.
• prof. dr hab. med. Szymon Kubiak (ur. 1932) -2006 r.
• dr hab. prof. WSHE Stanisław Kunikowski (ur. 1951) -2012 r.
• prof. dr hab. Zygmunt Jerzy Wiatrowski (ur. 1928) -2015 r.

Uroczyste wręczenie wydawnictwa Członkowi Honorowemu nastąpiło w dniu 6 listopada 2015 roku, podczas posiedzenia Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, które odbywało się w poszerzonym gronie o przedstawicieli członków Komisji Rewizyjnej WTN, Sądu Koleżeńskiego WTN. W spotkaniu uczestniczyli także Członkowie Honorowi WTN oraz władze Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


Galeria
 

Zmarł Janusz Odrowąż-Pieniążek - Członek Założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, pisarz, historyk literatury, muzeolog


Urodził się 02 lipca 1931 r. w Opatowicach w województwie kujawsko-pomorskim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1956 do 1972 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W latach 1972–2009 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Był sekretarzem komitetu redakcyjnego Wydania Jubileuszowego oraz Wydania Krytycznego Dzieł Adama Mickiewicza. Od 1981 sprawował funkcję redaktora naczelnego „Muzealnictwa”.
Był członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjaciół Książki, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, polskiego PEN Clubu, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich
W 2009 roku otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Janusza Odrowąża-Pieniążka Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Wybrane publikacje: "Ucieczka z ciepłych krajów" (PIW, 1968), "Party na calle Guatemala" (Wydawnictwo Literackie, 1974), "Małżeństwo z Lyndą Winters" (Iskry, 2000), "Bulwar Wilshire albo Lądowanie w Kyzył Kija" (Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004), "Mit Marii Chapdelaine" (Agawa, 2007). Ostatnie dzieło to zbiór wspomnień zatytułowany "Błagam, tylko nie profesor" (Iskry, 2015).
Zmarł 8 grudnia. Miał 84 lata.


Włocławskie Towarzystwo Naukowe na rzecz rozwoju lokalnego


Włocławskie Towarzystwo Naukowe włączyło się w prace na rzecz utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka. Nasi przedstawiciele działają w grupie przygotowującej strategię LGD Włocławek. LGD będzie mogła korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w której realizowana będzie metoda rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Celem LGD jest pobudzenie aktywności społecznej, szczególnie w kontekście podejmowania spectrum działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki z ubóstwem oraz objawami różnego rodzaju dyskryminacji.


Jan Długosz - historyk, duchowny, geograf, dyplomata - Ogólnopolska Konferencja Naukowa w 600. rocznicę urodzin najsłynniejszego z kronikarzy

 

Jan Długosz herbu Wieniawa, urodził się 1 grudnia 1415 r.
w Brzeźnicy. Był kronikarzem, polskim historykiem, duchownym, geografem i dyplomatą. Wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. Ojciec, Jan zasłużył się w bitwie pod Grunwaldem. Jan Długosz początkowo uczył się w szkole parafialnej w Nowym Korczynie, następnie studiował na Akademii Krakowskiej nie uzyskując żadnego stopnia naukowego. Jako notariusz publiczny trafił na dwór biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego. W 1436 roku został kanonikiem krakowskim. Uczestnik wielu poselstw zagranicznych: w Rzymu, Czech, na Węgry.

Fundator kościołów w: Chotlu Czerwonym, Kłobucku, Szczepanowie, Raciborowicach, Odechowie. Wiąże się z nim także takie budynki jak: Psałteria na Wawelu, Domy Długosza w Wiślicy i Sandomierzu.

Autor licznych publikacji historycznych, w tym najsłynniejszego dzieła „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”, obejmującego historię Polski od najdawniejszych czasów do 1480 roku. W skład tego dzieła wchodzi Chorographia Regni Poloniae”, która stanowi unikatowy dokument ówczesnych czasów, przedstawiający obraz ziemi. Innymi jego pracami są: „Sztandary wojsk krzyżackich z Prus”, „Życie św. Stanisława biskupa krakowskiego”, „Żywot św. Kunegundy zakonu świętej Klary, księżnej polskie”, ”Katalogi biskupów polskich” oraz inne.

Jan Długosz zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie. W 1880 roku jego szczątki przeniesiono z katedry wawelskiej do Krypty Zasłużonych na Skałce.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2015 rok - czasem upamiętnienia dokonań Jana Długosza. W podjętej uchwale  przypomniano, że Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego. Zwrócono także uwagę na szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Dla Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego postać i twórczość Jana Długosza ma szczególne znaczenie. To właśnie w dziewiątej księdze Roczników zostały udokumentowane dokonania Kazimierza III Wielkiego.

Nie bez znaczenia dla mieszkańców Włocławka, a w szczególności dla absolwentów oraz młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Katolickich im. Księdza Jana Długosza we Włocławku jest pielęgnowanie tradycji związanej z bohaterem tej placówki.

Zaproszenie


WSHE i WTN reprezentowane na konferencji naukowej o perspektywach regionalnych towarzystw naukowych Jaki los czeka towarzystwa naukowe we współczesnych czasach? Czy ich formuła już wyczerpała się? Czy nadal są potrzebne w procesie integracji środowisk naukowych? Na te i podobne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy odbywającej się w Płocku w dniach 12-13 czerwca br. konferencji naukowej pt. „Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez obchodzące w tym roku swoje 195-lecie Towarzystwo Naukowe Płockie. Wśród referentów był m.in. prof. Henryk Samsonowicz, który mówił o perspektywach regionalnych towarzystw naukowych. Pierwszej sesji plenarnej przewodniczył Rektor WSHE prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski wspólnie z prof. dr hab. Marią Mendel. Profesor Stanisław Kunikowski wygłosił referat pt. „Regionalny ruch naukowy – zmierzch czy reaktywacja?”. W konferencji wziął również udział Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – Założyciela WSHE dr Zdzisław Zasada, którego wystąpienie nosiło tytuł: „ Włocławskie Towarzystwo Naukowe stymulatorem życia naukowego na Kujawach Wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej”.

Galeria

 


Zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymał absolutorium za 2014 rok od Walnego Zebrania Członków WTN

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyło się Zwyczajne  Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Na funkcję przewodniczącego obrad wybrano prof. dra hab. Szymona Kubiaka, a misję sekretarza obrad powierzono dr Beacie Haor. Zebranie składało się dwóch części. Pierwsza część miała charakter uroczysty, najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. zw. dr. Zygmuntowi Wiatrowskiemu. Oprawą artystyczną dla tej uroczystości był występ Haliny i Antoniego Łukaszewiczów z Kowala oraz Wincentego Sobczaka z Gołaszewa – zatytułowany „Kochajmy Kujawy”.

Miłym akcentem było przekazanie Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu plakiety pamiątkowej ”35 lat Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”, wykonanej przez Franciszka Olkowskiego, członka WTN.

W części sprawozdawczej członkowie WTN przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności WTN, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za 2014 rok, a następnie udzielili absolutorium Zarządowi WTN za miniony rok. W dalszej części obrad przyjęto plan działalności Towarzystwa i plan budżetu na 2015 rok. Wolne wnioski oraz podjęcie uchwał i wniosków zakończyło obrady.

Galeria cz. 1
   Galeria cz. 2


Profesor zwyczajny doktor habilitowany Zygmunt Wiatrowski Członkiem Honorowym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. 

 W dniu 19 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, na wniosek Zarządu WTN, podjęło uchwałę w sprawie nadania godności Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego  prof. Zygmuntowi Wiatrowskiemu. Zaszczytny tytuł Pan Profesor otrzymał w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, jego popularyzację w regionie i kraju oraz za wybitne osiągnięcia w tworzeniu teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki pracy i andragogiki.Jest to już ósmy przyznany tytuł Członka Honorowego Towarzystwa, jaki nadali członkowie WTN w trzydziestopięcioletniej historii Towarzystwa. Dotychczas zaszczytna godność została nadana prof. dr. hab. Janowi Mollowi (1984 r.), prof. dr. Tadeuszowi Reichsteinowi (1988 r.),  prof. dr. hab. Stanisławowi Sterkowiczowi (1992 r.), prof. dr. hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu (1995 r.), prof. dr. hab. Bogdanowi Wawrzyniakowi (1999 r.), prof. dr. hab. Szymonowi Kubiakowi (2006 r.), prof. dr. hab. Stanisławowi Kunikowskiemu (2012 r.).

Dyplom   Biogram   Galeria

 


"Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie"
W dniu 21 maja w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się konferencja naukowa pt. Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Organizatorem konferencji było Włocławskie Towarzystwo Naukowe przy współorganizacji naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Celem spotkania naukowego było przybliżenie współczesnym pokoleniom Polaków najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na ziemiach polskich przed 70 laty - w latach 1939-1945. Założeniem organizatorów konferencji było także upamiętnienie żołnierzy polskich, walczących na wszystkich frontach II wojny światowej oraz przypomnienie ich wkładu w wyzwolenie ojczyzny spod okupacji niemieckiej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy – historycy reprezentujący akademickie ośrodki naukowe w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Elblągu, Warszawie oraz Gdyni. Opiekę naukową nad konferencją sprawowali: dr Władysław Kubiak (Włocławek) oraz prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Toruń). Obradom przewodniczył prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski. Na konferencji licznie zebrali się przedstawiciele włocławskiego środowiska nauki, edukacji i kultury oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

|Fotogaleria|


Przewodniczący Sekcji Nauk Prawnych i Administracyjnych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Fabian Nalikowski zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 16.30 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek.
Spotkanie będzie poświęcone rozwiązaniom prawnym zawartym w projekcie ustawy o rewitalizacji z dnia 22 kwietnia 2015 r.
Gościem spotkania będzie Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza wybranych rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustawy o rewitalizacji – referat.
3. Wystąpienie zaproszonego gościa.
4. Dyskusja.
5. Sprawy organizacyjne (udział w zebraniach członków Sekcji, terminarz zebrań na 2015 r.).

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawionymi powyżej zagadnieniami.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

.

Zeszyty Naukowe WTN, tom VI, Zeszyty Naukowe Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, zeszyt 1, pod red. Stanisława Kunikowskiego. Włocławek 2014, ss. 268.
W niniejszym tomie Zeszytów Naukowych WTN zamieszczono 18 artykułów, pióra 20 autorów, w tym 2 osób spoza Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii WTN. Spektrum omawianych zagadnień w czasopiśmie jest zróżnicowane, jednakże treści pokrywają się z zakresem działalności Sekcji. Sekcja powołana została do istnienia w 2004 roku przez prof. zw. dr hab. Zygmunta Wiatrowskiego, który pełnił obowiązki przewodniczącego Sekcji do 2009 roku. Po tym czasie kontynuację zadań, wielce istotnych i twórczych dla środowiska naukowego Włocławka i okolic, przejął prof. dr hab. Stanisław Kunikowski zostając także redaktorem Zeszytów Naukowych Sekcji Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, t. VI, z. 1.


Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 29: Administracja państwowa, samorządowa i kościelna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej od średniowiecza do 1975 roku. Włocławek 2014, ss. 228.
W 29 tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” artykuły zamieścili: Witold Kujawski, „Podziały administracyjno-kościelne Kujaw wschodnich (od początku do 1925 r.)”, Zofia Hanna Kuźniewska, „Kościelne podziały administracyjne ziemi dobrzyńskiej na tle jej dziejów (od początku do 1925 r.)”, Tomasz Dziki, „Gmina Lubanie na Kujawach w latach 1815-1867”, „Z badań nad administracją terenową w Królestwie Polskim w XIX wieku”, Hanna Szczechowicz, „Samorząd terytorialny w ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939”, Marianna Gruszczyńska, „Podziały administracyjne powiatu włocławskiego w latach 1945-1975”. Ponadto na kartach „Zapisków...” tradycyjnie umieszczono rozdziały: „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Z życia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego”, „Bibliografia” i „Kalendarium”. Rocznik wydano ze środków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP


Zapraszamy na promocję książki "Od Aleksandrowa do Aleksandrowa Kujawskiego" - Studia i szkice historyczne Roberta Stodolnego, na którą zapraszają: Wydawnictwo Mons Admirabilis oraz Autor. Promocja odbędzie się w dn. 30 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00, w Pałacyku Trojanowskich, ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim.

|Załącznik 1| |Załącznik 2|


"Odpowiedzialność pracodawców w dziedzinie ochrony praw pracowniczych" - to tytuł IV Włocławskiego Sympozjum o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy adresowane do pracodawców, służb bhp, studentów i osób zainteresowanych problematyką bezpiecznej pracy. Sympozjum odbyło się w ramach 6 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe; przy współpracy z Oddziałem Okręgowym PCK we Włocławku, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku i Komendą Miejską PSP we Włocławku.

|Fotogaleria|


W ramach 6 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, w dn. 16 kwietnia odbyło się XIV Seminarium młodzieżowe pt. "Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej - o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu" pod honorowym patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

|Fotogaleria|


W dniu 16 kwietnia, w ramach 6 Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości odbyło się sympozjum naukowe pt. "Portret Polaków w dobie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego 1989-2014". Organizatorami były: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

|Fotogaleria|


Przewodniczący Sekcji Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Marek Stefański zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek. Proponowany porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Ekonomiczne aspekty zanieczyszczania lasów w Polsce.
3. Promocja książki pt. „ Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie’’ t. 29.
4. Sprawy organizacyjne ( udział w zebraniach członków Sekcji, opłacanie składek członkowskich, terminarz zebrań na 2015 r.).
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawionymi powyżej zagadnieniami. Wstęp wolny. Zapraszamy.

.

W dniu 31 marca 2015 r. odbyło się w Gmachu Senatu RP posiedzenie seminaryjne zorganizowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą oraz Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu. Na osobiste zaproszenie Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – Senatora Andrzeja Persona – w seminarium udział wzięli dr Zdzisław Zasada – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku oraz prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Seminarium poświęcone był zagadnieniom związanym z doświadczeniami i przyszłością polskich Uniwersytetów III Wieku na Wschodzie w kontekście obchodzonego 30 marca 2015r. pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Jubileuszu 40-lecia Uniwersytetów III Wieku w Polsce. W posiedzeniu obu połączonych Komisji Senackich udział wzięli, obok przedstawicieli WTN i WSHE, reprezentanci Uniwersytetów z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. W dyskusji głos zabrał prof. Zygmunt Wiatrowski, który podkreślił wagę podejmowanych inicjatyw przez władze państwowe na rzecz Uniwersytetu III Wieku w Polsce i za granicą. Jednocześnie dał pod rozwagę zmianę dotychczasowej nazwy „Uniwersytet III Wieku” na „Uniwersytet Wieku Senioralnego”. Zmiana ta podyktowana jest m.in. znacznym podniesieniem się średniej wieku wśród kobiet i mężczyzn oraz wyjątkowej aktywności ludzi w wieku senioralnym.

|Fotogaleria|


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie dziennikarskim pn. "Zobacz i przedstaw" dotyczącym VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości. Zgłoszenia do 8 maja 2015 r.

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

.

Przewodniczący Sekcji Nauk Prawnych i Administracyjnych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Fabian Nalikowski zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 16.15 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek. Spotkanie będzie poświęcone zatwierdzeniu planu działalności Sekcji na 2015 r. oraz ustaleniu dalszego harmonogramu posiedzeń Sekcji.

Proponowane zagadnienia badawcze:
1. Założenia perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
2. Rewitalizacja szansą dla miast - założenia do projektu ustawy o rewitalizacji.
3. Związki i porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
Możliwe jest także zaproponowanie innych tematów badawczych. Propozycje proszę przesyłać na adres: fabian.nalikowski@wp.pl
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawionymi powyżej zagadnieniami.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

.

Przewodnicząca Sekcji Nauk Technicznych i Przyrodniczych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego mgr inż. Maria Balakowicz zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 16.00 w sali 22 (II piętro) w siedzibie WTN – Plac Wolności 20, Włocławek.
Podczas posiedzenia zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca Międzynarodowego Dnia Ziemi. Celem spotkania jest również sporządzenie planu działania Sekcji na 2015 rok.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawionymi powyżej zagadnieniami.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

.

Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej we Włocławku , w dniu 20 marca 2015 r. odebrał z rąk prof. dr hab. Mirosławy Marody – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk powołanie do składu Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na kadencję 2015-2018.
Jest to już kolejna kadencja działalności Pana Profesora w strukturach Rady. RTN została powołana w 1963 r. w celu podejmowania inicjatyw służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez Towarzystwa naukowe działalności statutowej, a także przygotowywanie opinii dotyczących warunków rozwoju społecznego ruchu naukowego. Powołanie do Rady Towarzystw Naukowych prof. Stanisława Kunikowskiego, członka-założyciela WTN, jest wyrazem uznania dla działalności Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i jego członków. Gratulujemy!

|Więcej|


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego nastroju. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa.
Życzy Prezes i Zarząd
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Zarz±d   Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zwraca się z uprzejm± pro¶b± do członków i sympatyków Towarzystwa o przekazanie 1% podatku. Z tych ¶rodków zamierzamy wydać kolejne publikację, zorganizować konferencję i sesje naukowe
oraz ufundować nagrody w realizowanych konkursach.
Dziękujemy za wsparcie
Jeste¶my organizacj± pożytku publicznego zarejestrowan± pod nr KRS 0000010755.
Zarz±d WTN zaprasza dotychczasowych oraz nowych autorów biogramów WŁOCŁAWSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO do współredakcji kolejnego VII tomu publikacji. Zainteresowanych prosimy o przesłanie deklaracji na adres e-mail: wtn@wtn.pl wraz z propozycjami osób, które mog± znaleĽć się w wydawnictwie. W zgłoszeniu, oprócz własnego imienia, nazwiska, adresu e-mail lub pocztowego, prosimy o podanie danych zgodnie z Informacja wstępna dla autorów haseł, które zawarte s± pod: wsb.htm
W 2014 r. w Bibliotece WTN realizowano podstawowe zadania zwi±zane z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem księgozbioru, a także z prowadzeniem działalno¶ci informacyjnej  i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych. W 2014 r. księgozbiór wzbogacił się o 382 publikacje i na koniec grudnia stanowił 34 815 woluminów wydawnictw zwartych i ci±głych, 1757 dokumentów życia społecznego oraz 188 rękopisów i maszynopisów.                           |Więcej|

Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa informuje, że ze względu na wybór na stanowisko prezydenta miasta Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego - dotychczasowego wiceprezesa WTN, złożył on rezygnację z członkostwa w Zarz±dzie WTN (§ 62 Statutu WTN ). Decyzj± Zarz±du WTN z dniem 23 stycznia 2015 r. funkcję wiceprezesa powierzono dr. Wiesławowi Jakubiczowi, natomiast do składu Zarz±du WTN dokooptowano dr Joannę Borowiak.

W dniu 27 listopada 2014 r. odbyła się konferencja naukowa pn.: "I wojna ¶wiatowa na Kujawach i Pomorzu". Jej organizatorami byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Podczas trwania obrad wygłoszonych zostało 12 referatów.                                                                                        |Więcej| |Fotogaleria|
Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z a p r a s z a na promocję ksi±żki Tomasza W±sika "Zapomina bitwa Wielkiej Wojny. Walki pod Włocławkiem
11-13 listopada 1914 r."
, która odbędzie się w dn. 7 lutego 2015 r. o godz. 17.00
w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a. W programie spotkania: wykład multimedialny autora publikacji. Po spotkaniu promocyjna sprzedaż ksi±żki.
   
    Z okazji jubileuszu 140-lecia ochrony przeciwpożarowej we Włocławku ukazało się naukowe, monograficzne opracowanie historii Włocławskiej Straży Pożarnej pt. 140 lat Straży Pożarnej we Włocławku (1874-2014). Cezura czasowa publikacji zawarta jest między dat± powstania Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku w 1874 r. a majem 2014 r.
      Powyższa praca uzyskała I nagrodę w IX Ogólnopolskim Konkursie na prace popularno-naukowe i badawcze dotycz±ce historii pożarnictwa" zorganizowanym przez Zarz±d Główny Zwi±zku OSP RP, w 2014 r.

                                                                                                                      |Więcej|
Na pocz±tku listopada 2014 r. wydana została ksi±żka pt. „Gmina Choceń. Studia z przeszło¶ci”. Jej redaktorami s±: Arkadiusz Ciechalski, regionalista i fotografik, członek WTN oraz Michał Raczkowski, młody, ale kreatywny naukowo historyk maj±cy już za sob± kilka publikacji. Jest to pierwsze, w pełni naukowe opracowanie odnosz±ce się do historii tego obszaru Kujaw wschodnich. Ksi±żka odznacza się rzetelno¶ci±, autorzy często sięgaj± do zasobów archiwalnych, istniej±cych opracowań i  relacji ¶wiadków wydarzeń.                               |Więcej|

W dniu 11 paĽdziernika 2014 r. w królewskim Inowłodzu, woj. łódzkie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn.: Życie codzienne w Polsce w okresie ¶redniowiecza. Jej organizatorami było Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego i władze samorz±dowe Inowłodza. Współorganizatorami byli: WTN, WSHE i Starostwo Powiatu Tomaszów Maz., a Honorowym Patronem był Marszałek Województwa Łódzkiego. Podczas konferencji wygłoszono 9 referatów, wręczono dla Inowłodza Medal Króla Kazimierza Wielkiego oraz degustowano potrawy ¶redniowieczne.                                                                                                |Fotogaleria|

W dniu 4 paĽdziernika 2014 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku uroczy¶cie zainaugurowała nowy rok akademicki 2014/2015. Uroczysto¶ć rozpoczęła oficjalne obchody 20-lecia włocławskiej uczelni.  Po przemówieniach rektora prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego oraz prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr. Zdzisława Zasady zostały wręczone odznaczenia Krzyże Zasługi oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej i Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 35-lecia WTN. Inauguracja poł±czona była z otwarciem Wystawy Filatelistycznej prof. zw. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego – znanego nauczyciela, naukowca i filatelisty.                                                                |Fotogaleria|                                                                                                                                         

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 28: Organizacje młodzieżowe i paramilitarne na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1900-1939. Włocławek 2013.
W niniejszym tomie „Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich” zamieszczono  następuj±ce artykuły: Władysław Kubiak, Akcja Organizacji Bojowej PPS na carsk± pocztę w Fabiankach (20 X 1906 r.). Zdzisław Jan Zasada, Elementy paramilitarne w działalno¶ci straży pożarnych Włocławka i powiatu włocławskiego w latach 1918-1939. Ks. Zbigniew Gmurczyk, Pocz±tki stowarzyszania się katolickiej młodzieży we Włocławku w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (do 1925 r.). Marianna Gruszczyńska, Działalno¶ć komitetów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Agnieszka Chmielewska, Działalno¶ć organizacji paramilitarnych i młodzieżowych w Lubrańcu w latach 1918-1939 i ich wpływ na kształtowanie się ¶wiadomo¶ci politycznej i kulturalnej miasta. Rocznik wydano ze ¶rodków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP


„Kłóbka - wie¶ na
Szlaku Chopinowskim” to tytuł ksi±żki, która niedawno ukazała się w wydawnictwie „Krukowiak”. Jej autorem jest członek WTN, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, polonista, regionalista, wicedyrektor miejscowej szkoły rolniczej. Uzupełnieniem publikacji s± wiersze, pie¶ni i teksty autorstwa Bogdana Lisowskiego z Kłóbki. Ksi±żka ma charakter popularno-naukowej monografii, składaj±cej się z kilkudziesięciu do¶ć luĽno powi±zanych ze sob± szkiców przedstawiaj±cych historię i współczesno¶ć Kłóbki. Opisanych w niej jest wiele znanych osobisto¶ci zwi±zanych z t± kujawsk± wsi±, ponadto znaleĽć w niej można informacje o miejscowych zabytkach oraz wydarzeniach historycznych. Ksi±żka o objęto¶ci blisko trzystu stron zawiera bogaty materiał ilustracyjny - zarówno archiwalny, jak i współczesny.


W dniu 13 czerwca 2014 r. odbyło się ZWYCZAJNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW WTN. W jego pierwszej - jubileuszowej - czę¶ci podsumowano 35 lat działalno¶ci WTN.  W drugiej czę¶ci Zarz±d WTN złożył sprawozdanie z działalno¶ci za 2013 r., Komisja Rewizyjna  i Sad Honorowy sprawozdania ze swojej działalno¶ci. Podczas obrad WTN zostało uhonorowane Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Medalem Prezydenta Miasta Włocławka.                         
Zaproszenie Fotogaleria Wyróżnienia

Z okazji jubileuszu 140-lecia Straży Pożarnej we Włocławku ukazało się wydawnictwo pt. "140 lat Straży Pożarnej we Włocławku (1874 - 2014)". Jej autorem jest mł. bryg. w st. spocz. dr Zdzisław Jan Zasada, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Praca jego jest ósm± publikacj± dotycz±c± dziejów ochrony przeciwpożarowej na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. W opracowaniu autor przedstawił historię włocławskiego pożarnictwa od chwili narodzin zorganizowanego oddziału do walki z "czerwonym kurem" aż do czasów współczesnych. Publikacja opatrzona jest bardzo licznymi tabelami, wykresami oraz fotografiami. Na podkre¶lenie zasługuje aneks w którym zamieszczono kalendarium najważniejszych wydarzeń w ochronie przeciwpożarowej Włocławka i okolic, chronologię powstania jednostek OSP powiatu włocławskiego oraz mapę obecnie funkcjonuj±cych OSP w powiecie włocławskim. Uzupełnieniem jest bardzo bogaty indeks nazwisk występuj±cych w opracowaniu.                                                                                              Spis tre¶ci

 

W dniach 3 i 4 maja 2014 r. we Włocławku odbyły się uroczysto¶ci jubileuszowe
140 - lecia Straży Pożarnej we Włocławku
. Jednym ze współorganizatorów było Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Zaproszenie  Więcej |Fotogaleria| 

 V Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczo¶ci odbędzie się w dniach 9-12 kwietnia 2014 r. Jednym z współorganizatorów jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, gdzie kilku wykładowców akademickich oraz innych członków naszego Towarzystwa przygotowało i przeprowadzi - mamy nadzieję - bardzo interesuj±ce zajęcia oraz prezentację.                                           Więcej |Fotogaleria|

Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicznych we Włocławku pod patronatem Krajowego Zwi±zku Banków Spółdzielczych zapraszaj± na Ogólnopolsk± Konferencję Naukow± na temat: ZNACZENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W ROZWOJU LOKALNYM.
                                                                                                                                                  
|Więcej|

 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zaprasza na wykład otwarty ks. prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego pt. PRZYJĘCIE CZŁOWIEKA W CAŁEJ JEGO PRAWDZIE. Wykład zbiega się z 9. rocznic± ¶mierci Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Włocławka.
                                                                                                                     
|Więcej|


Zarz±d   Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zwraca się z uprzejm± pro¶b± do członków i sympatyków Towarzystwa o przekazanie 1% podatku. Z tych ¶rodków zamierzamy wydać kolejne publikację, zorganizować konferencję i sesje naukowe
oraz ufundować nagrody w realizowanych konkursach.
Dziękujemy za wsparcie.
Jeste¶my organizacj± pożytku publicznego zarejestrowan± pod nr KRS 0000010755.

W dniu 11 stycznia 2014 r. z inicjatywy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, pod patronatem honorowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się sympozjum „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy". Jego plonem jest publikacja pod red. ks. prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego p.t. ETOS PRACY.                                                                             |Więcej|

Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej, pod red. Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa, Włocławek 2013, ss. 252. Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. „Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”, która została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i odbyła się w dniu 12 kwietnia 2013 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Wydawnictwo ukazuje problematykę zbrodni katyńskiej wymiarze wymiarze ogólnopolskim jak i w aspekcie regionalnym, ukazuj±c historię zbrodni na przykładach pomordowanych mieszkańców Kujaw i Pomorza. W publikacji referaty zamie¶cili: prof. dr hab. Waldemar Rezmer, prof. dr hab. Andrzej Kola, dr hab. Zbigniew Karpus, ks. dr hab. Józef Dębiński, dr Władysław Kubiak, prof. dr hab. Michał Klimecki, dr Krzysztof Halicki, dr Hanna Szczechowicz, dr Jacek Lindner, Agata Biernat. Wydawnictwo wydano z pomoc± finansow± Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz woj. kujawsko-pomorskiego.

 

Decyzj± Zarz±du Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z dnia 17 grudnia 2013 roku, dotychczasowy członek Zarz±du WTN dr ADAM WRÓBEL został powołany na funkcję SEKRETARZA GENERALNEGO WTN.
Zast±pił on na tym stanowisku dra Macieja Krzemińskiego.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
we Włocławku byli organizatorami
III WŁOCŁAWSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO
O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY
pn. "Dobre praktyki i kultura
w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy"
, które odbyło się
11 stycznia 2014 r. w Collegium Novum WSHE przy ul. Okrzei 94a.
                                                                                                
|Więcej| |Fotogaleria|

Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, pod HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWKA ANDRZEJA PAŁUCKIEGO,
ogłasza IX edycję
Konkursu o nagrodę na najlepsze prace naukowe i badawcze dotycz±ce regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej
Zapraszamy do udziału i zgłaszania prac.                                             |Regulamin| |Wniosek|
                                                                                        


III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marii Konopnickiej we Włocławku w ramach przedsięwzięcia "Historia wyobraĽni± pisana", ogłasza konkurs humanistyczny dla gimnazjalistów
"ROK 2014 - 100. ROCZNICA WYBUCHY I WOJNY ¦WIATOWEJ".

Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jednym z jego Honorowych Patronów.
                                                                                                               
|Regulamin|

W dniu 5 paĽdziernika 2013 r. w Auli Collegium Minus Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014. Podczas uroczysto¶ci wyst±pienie inauguracyjne wygłosił J.M. Rektor prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, z ramienia WTN głos zabrał jego prezes dr Zdzisław Jan Zasada, po czym nast±piła immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz wręczenie Medali za Zasługi dla Rozwoju WSHE. Wykład inauguracyjny "Współczesne formy wsparcia rodziny w teorii i praktyce" wygłosił ks. prof. dr hab. Czesław Kustra z UMK w Toruniu.
                                                                                     |Wyst±pienie prezesa WTN||Fotogaleria|
 


Zaproszenie na promocję ksi±żki dra Władysława Kubiaka, pt. "Spod Lenino do Włocławka", które odbędzie się 11 paĽdziernika 2013 r. o godz. 17.00 w Sali Zebrań Centrum Kultury "Browar" Stara Remiza we Włocławku, ul. Żabia 8.
                                                                                                    
|Więcej|

W dniach 17-18 wrze¶nia 2013 r., pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył sie I Kongres Towarzystw Naukowych. Jego organizatorem byli: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętno¶ci, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. W trakcie obrad głos zabrał prof. Stanisław Kunikowski - rektor WSHE, Honorowy Prezes WTN, który także przewodniczył jednej z sesji problemowych. W Kongresie udział wzi±ł dr Zdzisław J. Zasada - prezes WTN.                                                                                                  Fotogaleria

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 27: Zabytki Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Włocławek 2012, ss. 199.

W niniejszym tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” zamieszczono następuj±ce artykuły: Ks. Dariusz Lewandowski, Gotyckie kielichy ze skarbca katedry włocławskiej. Robert Stodolny, Ko¶ciół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wybrane Aspekty z historii ¶wi±tyni i jej wyposażenia. Andrzej Cie¶la, Dziewiętnastowieczny dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim – dzieje obiektu oraz aktualne problemy konserwacji i rewitalizacji. Wanda Wasicka, Dzieje dworu Bacciarellich w Wagańcu. Agnieszka Ciesielska, Piotr Nowakowski, „Za pokolenia i dla pokoleń”. Konserwacja dokumentów z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Wydano ze ¶rodków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP

W dniach 6-8 wrze¶nia 2013 r. w Ciechocinku odbyło się podsumowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. W ostatnim dniu imprezy odbyła się sesja naukowa po¶więcona dziejom ochrony przeciwpożarowej na Kujawach wschodnich, które patronowało Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Referaty wygłosili dr Zdzisław J. Zasada oraz Włodzimierz Tuziński.                                                                                    Fotogaleria

Zmarł prof. Jacek Staszewski, włocławianin, członek Zarz±du Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1981-1988. Emerytowany pracownik Wydziału Nauk Historycznych UMK, wybitny i niekwestionowany w Polsce i za granic± znawca epoki saskiej. Autor licznych publikacji i opracowań, promotor oraz recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. W ¶rodowisku włocławskiej nauki znany z pracy pod jego redakcj± „Włocławek. Dzieje miasta”. Oddał nieocenione zasługi dla rozwoju nauk historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pogr±żonej w żałobie Rodzinie, Najbliższym, Przyjaciołom i Współpracownikom przekazujemy wyrazy współczucia i jedno¶ci w cierpieniu. Pogrzeb Profesora odbędzie się w sobotę, 31 VIII 2013 r. w Toruniu.

              Maria Danielewicz Zielińska – Życie usłane ksi±żkami
W dniu 23 maja 2013 r. w Warszawie, w anińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja dra Wiesława Nosowskiego pt. „Życie usłane ksi±żkami – Maria Danilewicz Zielińska współtwórczyni Biblioteki polskiej w Londynie”. Obja¶nienia do wy¶wietlanych zdjęć przypadły w udziale również Annie Marii Szadurskiej (byłej konsul w Portugalii, za życia Pani Marii Danilewicz Zielińskiej), a w rolę Jantolkowej – bohaterki opowiadania Marii Danilewicz Zielińskiej, wcieliła się Krystyna Sarnowska, członkini WTN  i autorka opracowania ,,Miejsca na Ziemi’’ zamieszczonego w aneksie do wydanej przez WTN ksi±żki ,,Opowiadania’’ Marii Danilewicz Zielińskiej…                                                                                      |Więcej|


      Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizatorem staży zawodowych
Włocławskie Towarzystwo Naukowe zawarło umowę z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku o zorganizowanie stażu zawodowego dla bezrobotnych. Na mocy umowy  dwie osoby zostały skierowane do odbycia stażu w pełnym wymiarze czasu pracy w naszym stowarzyszeniu.                                                                                              
|Więcej|

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło się ZWYCZAJNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW WTN. W jego pierwszej czę¶ci referat naukowy o życiu i ¶mierci prezydenta Włocławka - Witolda Mystkowskiego wygłosił prof. Witold Stankowski. W drugiej czę¶ci Zarz±d WTN złożył sprawozdanie z działalno¶ci za 2012 r., Komisja Rewizyjna  i Sad Honorowy sprawozdania ze swojej działalno¶ci. Zarz±d otrzymał absolutorium za 2012 r.
                                                                              
Sprawozdanie Zarz±du WTN  Fotogaleria

          IV Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczo¶ci, którzy odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2013 r. Tegoroczna edycja jest wspólnym projektem popularyzatorskim ¶rodowisk naukowych, kulturalnych i gospodarczych Włocławka oraz regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

          Jednym z organizatorów jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, gdzie kilku wykładowców akademickich oraz innych członków naszego Towarzystwa przygotowało i przeprowadzi - mamy nadzieję - bardzo interesuj±ce zajęcia oraz prezentację.

          Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.                 Program Fotogaleria

Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku pod Honorowym Patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zorganizowały w dniu 10 maja 2013 r. II WŁOCŁAWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY pn. "Ryzyko zawodowe - narzędziem do poprawy warunków pracy".
                                                                                                        
Program Fotogaleria

Zarz±d   Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zwraca się z uprzejm± pro¶b± do członków i sympatyków Towarzystwa o przekazanie 1% podatku. Z tych ¶rodków zamierzamy wydać kolejne publikację, zorganizować konferencję i sesje naukowe
oraz ufundować nagrody w realizowanych konkursach.
Dziękujemy za wsparcie.
Jeste¶my organizacj± pożytku publicznego zarejestrowan± pod nr KRS 0000010755.

          Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszaj± na konferencję naukow± "Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 75. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej". Konferencja jest organizowana z pomoc± finansow± Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz woj. kujawsko-pomorskiego.
          Konferencja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Auli Collegium Minus WSHE przy pl. Wolno¶ci we Włocławku. Wstęp wolny.
                                                                             
Więcej Wyst±pienie Prezesa WTN Fotogaleria


W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku ks. prof. nadzw. dr hab. Marian Włosiński - członek Zarz±du Włocławskiego Towarzystwa Naukowego wygłosił wykład pt. Warto¶ć młodo¶ci w przesłaniu Jana Pawła II.

                                                                                                               
Tekst referatu

Sekcja Nauk Historycznych WTN, jako współorganizator, zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy z cyklu „Obywatelski Włocławek – Region – Kraj” im. Bartłomieja Kołodzieja. W pierwszej edycji konkursu pt. Lata przełomu (989-1991) w regionie oczami ¶wiadków i uczestników czekamy na prace w formie albumu, reportażu, wspomnień, wywiadu, b±dĽ np. zbioru relacji, ocen wydarzeń z lat 1989-1991 we Włocławku i regionie kujawsko – dobrzyńskim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych.                         Regulamin

W dniu 7 lutego br. w ¶wietlicy II LO przy ul. Uroczej 3 odbyła się konferencja popularnonaukowa, zorganizowana przez II Liceum Ogólnokształc±ce im. Mikołaja Kopernika we Włocławku i Sekcję Literacko-Artystyczn± Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.  Konferencja była po¶więcona powstaniu styczniowemu (rok 2013 został ogłoszony Rokiem Powstania Styczniowego). Przybyli nauczyciele i uczniowie II LO, członkowie WTN, przewodnicy PTTK, liczni go¶cie, w¶ród nich...
                                                                                                                      Więcej Fotogaleria
 

Witold Stankowski, Witold Mystkowski. Ostatni prezydent miasta Włocławka Drugiej Rzeczypospolitej. Życie - działalno¶ć – losy, wydanej w serii „Biblioteka Prezydentów Miasta Włocławka”. Włocławek 2012, ss. 256.

Publikacja przedstawia losy ostatniego przedwojennego prezydenta miasta Włocławka, Witolda Mystkowskiego który po¶więcił swoj± energię życiow± i umiejętno¶ci dla dobra mieszkańców naszego miasta. Znamy go między innymi jako zasłużonego inicjatora wielu lokalnych inwestycji, takich jak budowa sieci wodoci±gowej i kanalizacyjnej czy też rozbudowa dróg i ulic a także założyciela Komunalnej Kasy Oszczędno¶ci miasta Włocławka.
Wydano z pomoc± finansow± Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w O¶więcimiu Urzędu Miasta Włocławek.

W dniu 31 stycznia 2013 roku, po długotrwałej chorobie, zmarł MAREK ZAPĘDOWSKI. Członek Założyciel  Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Redaktor merytoryczny kilkudziesięciu tytułów wydawnictw opublikowanych nakładem WTN. Sekretarz, póĽniej członek Rady Redakcyjnej Zapisków Kujawko-Dobrzyńskich – periodyku wydawanego przez WTN. Członek Komitetu Redakcyjnego Włocławskiego Słownika Biograficznego. Członek Rady Wydawniczej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Członek Rady Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Jego pogrzeb będzie miał miejsce w Płońsku.
                    Cze¶ć Jego Pamięci. Stracili¶my wielce oddanego dla włocławskiej nauki człowieka.

KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, SOCIETAS SCIENTIARUM Ac LITTERARUM CALISIENSIS

Szanowny Pan Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Dr Zdzisław Jan Zasada. W imieniu Zarz±du Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pragniemy z wielk± serdeczno¶ci± podziękować Szanownemu Panu Prezesowi i Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu za pamięć o jubileuszu ćwierćwiecza istnienia i działalno¶ci naszego stowarzyszenia, a także za przesłanie pięknych życzeń z tej okazji.                                                 |Więcej|

 

Z wielk± satysfakcj± Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego przyj±ł fakt przyznania RYSZARDOWI BARTOSZEWSKIEMU - aktywnemu członkowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i wiceburmistrzowi Dobrzynia nad Wisł± - nagrody Adama Adamandego Kochańskiego, której jest on pomysłodawc± i wieloletnim organizatorem.
                                                                          Gratulujemy Panie Ryszardzie!
                                                                                                                              
|List gratulacyjny WTN|

W dniu 14 grudnia 2012 r. na zaproszenie Sekcji Historycznej Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego go¶cili prof. Stanisław Kunikowski - rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, dr Zdzisław Jan Zasada - prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i mgr Dorota Szklarska - dyrektor Biura WTN. Powodem uczestnictwa był odczyt prof. Marka Pawlikowskiego pt. "Profesor Stanisław Sterkowicz - życie i twórczo¶ć".                                                            |Foto galeria|
 

Zarz±d WTN, realizuj±c wniosek ostatniego Walnego Zebrania Członków WTN, udostępnia podstronę NASZE PUBLIKACJE. Jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem własnych opracowań dotycz±cych najrozmaitszych problemów i te-matów zwi±zanych z histori± oraz czasami współczesnymi - szczególnie dotycz±cymi Kujaw i ziemi dobrzyńskie.                                  |Więcej|


Wanda Wasicka, członkini Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z Nieszawy
, zaprasza serdecznie na spotkanie autorskie, które odbędzie się 25 paĽdziernika 2012 r. (czwartek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13 we Włocławku; pocz±tek spotkania - o godz. 17:00. Nieco wcze¶niej - 24.10 - ma się ukazać tomik jej autorstwa.
                                                                                                                 
|Więcej|

W dniu 6 paĽdziernika br. w auli budynku Collegium Minus WSHE przy Pl. Wolno¶ci 1, odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej we Włocławku. W uroczysto¶ci udział wzięli liczni członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz jego władz. W czasie inauguracji głos zabrała prezes Zarz±du WTN dr Zdzisław Jan Zasada, który w imieniu władz Stowarzyszenia wręczył gratulacyjne adresy dla nowego prorektora, mianowanych na funkcje profesora WSHE doktorom oraz desygnowanym przez Zarz±d WTN profesorom, członkom Senatu WSHE.
                                                                                      
|Wyst±pienie prezesa WTN| |Fotogaleria|


Na wniosek rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, prof. Stanisława Kunikowskiego, przy pełnej akceptacji Senatu Uczelni, Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zatwierdził na funkcję prorektora WSHE dra Władysława Kubiaka. Prorektor obejmie funkcję w dniu 1 paĽdziernika 2012 r. na kadencję 2012-2016. Dr Kubiak odpowiadać będzie za działalno¶ć rozwojow±, współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz pozyskiwanie ¶rodków dla Uczelni.

Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie § 9 ust. 2 Statutu WSHE we Włocławku oraz §  38 ust. 2 pkt. 2.13 Statutu WTN podj±ł w dniu 19 lipca 2012 r. Uchwały o powołaniu władz dziekańskich Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu została dr Beata Haor, Dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych został dr Ireneusz Pyrzyk a Dziekanem Wydziału Społecznych i Technicznych został dr Henryk Stępień. Nowa kadencja rozpocznie się z dniem 1 wrze¶nia 2012 r.                                                                                  |Biogramy|
Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie § 9 ust. 2 Statutu WSHE we Włocławku oraz § 38 ust. 2 pkt. 2.13 Statutu WTN podj±ł w dniu 29 czerwca 2012 roku Uchwałę o powołaniu prof. nzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kadencję 2012-2016.

                                                                                                                                               |Biogram|

W dniu 22 czerwca 2012 r. w siedzibie WTN odbyło się posiedzenie Zarz±du WTN. W jego obradach uczestniczyli członkowie "starego" i "nowego" zarz±du oraz wybrani podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego WTN przedstawiciele Komisji Rewizyjnej WTN i S±du Honorowego. Ważnym punktem obrad było przyjęcie Kierunków strategicznych WTN na lata 2012-2016 oraz przydział zadani w obrębie Zarz±du WTN. Była także i okazja do podziękowania za pracę członkom władz WTN X kadencji oraz wręczenie prof. Stanisławowi Kunikowskiemu - Honorowemu Członkowi WTN - publikacji pt.: "Stanisław Kunikowski, działalno¶ć zawodowa, naukowa i społeczna".  
                                         
|Strategia 2012-2016| |Podział zadań Zarz±du WTN| |Foto galeria|

W dniu 22 maja 2012 r. odbyło się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Podczas jego trwania Godno¶ć Członka Honorowego WTN nadano prof. Stanisławowi Kunikowskiemu, wieloletniemu sekretarzowi generalnemu i prezesowi WTN. W czę¶ci organizacyjnej ustępuj±cemu Zarz±dowi udzielono absolutorium oraz wybrano nowe władze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
                                                                      
|Członek Honorowy| |Władze WTN| |Foto galeria|

Ukazał się kolejny 26 tom "Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich, Kujawy wschodnie
i ziemia dobrzyńska po drugiej wojnie ¶wiatowej do reformy administracyjnej
w 1975 roku, Włocławek 2011, ss. 249.

W niniejszym tomie „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich” zamieszczono  następuj±ce artykuły:
Witold Stankowski, Druga wojna ¶wiatowa w pamięci włocławian. Stan i wyzwania na XXI
wiek
. Alicja Paczoska-Hauke, Działalno¶ć oddziału Stanisława Matuszewskiego „M¶ciciela”
na Kujawach w 1947 roku
. Kamil Błaszczyk, Propaganda komunistyczna w życiu codziennym
mieszkańców Włocławka w latach 1945-1975
. Ks. Zbigniew Gmurczyk, Działalno¶ć biskupa
Antoniego Pawłowskiego w diecezji włocławskiej w latach 1953-1968
.
Wydano ze ¶rodków otrzymanych przez WTN w ramach 1% OPP.

Osiemdziesi±ta rocznica urodzin prof. dr hab. med. Szymona Kubiaka. Jubilat z WTN zwi±zany jest od pocz±tku jego utworzenia. W latach 1979-1988 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej, a w dniu 22 I 1988 r. został wybrany na członka Zarz±du WTN. W dniu 7 XII 1997 r. Zarz±d Towarzystwa powierzył prof. S. Kubiakowi funkcję prezesa, któr± pełnił do dnia 22 III 2005 r. W dniu 19 VI 1999 r. został udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a 30 III 2006 r. decyzj± Walnego Zgromadzenia WTN nadano Profesorowi Godno¶ć Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
                                                                 PROFESORZE W DOBRYM ZDROWIU - STO LAT!!!


Ksi±żka autorów dr Michała Pietraszewskiego i mgr Zygmunta Katolika pt. „Zarz±dzanie jako¶ci± w energetyce. Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku charakteryzuje zagadnienie zarz±dzania jako¶ci± w sektorze energetycznym na przykładzie komunalnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Celem monografii jest analiza procesu wdrażania norm jako¶ciowych oparta o standardy ISO 9000 w przedsiębiorstwie ciepłowniczym jako alternatywy w stosunku do tradycyjnych sposobów zarz±dzania zasobami przedsiębiorstw energetycznych.
                                                                                                                      
Więcej

WŁOCŁAWSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY, t. VI, pod red. Stanisława Kunikowskiego
 

W grudniu 2011 r. został wydany szósty tom Włocławskiego Słownika Biograficznego pod red.
Stanisława Kunikowskiego. W omawianym tomie zamieszczono ponad 100 nowych biografii
sylwetek ludzi zasłużonych dla Włocławka oraz ludzi pochodz±cych z tego miasta, których
osi±gnięcia przyczyniły się do rozwoju swojej Małej Ojczyzny lub też przekraczały granice
rodzinnego miasta, regionu i Polski na przestrzeni wielu wieków. W obecnej publikacji
zamieszczono wykaz haseł z tomów I-VI, pismem pogrubionym zaznaczono bież±ce wydanie
Włocławskiego Słownika Biograficznego. Wydano z pomoc± finansow± Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz
Włocławskie Towarzystwo Naukowe zorganizowały w dniu 3 lutego 2012 r. 1. WŁOCŁAWSKIE SEMINARIUM O BEZPIE-CZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY pn. „Bezpieczne miejsce pracy – prewencja zagrożeń w ¶rodowisku pracy”.
                                                                            
                                           
Więcej Fotogaleria

stankowski

Ksi±żka prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, długoletniego członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego  pt. Nie umrę ¶mierci± naturaln±… . Janina Lech harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina. Zapomniani włocławscy bohaterowie w IV Edycji Najlepsza Ksi±żka Historyczna Roku 2011 r. w wyniku plebiscytu Czytelników została najlepsz± ksi±żk± popularnonaukow± po¶więcon± historii Polski w XX wieku.                                                                                                                      Więcej

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Prezydium Polskiej Akademii Nauk, na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. powołało Pana Profesora Stanisława Kunikowskiego - Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno
-Ekonomicznej we Włocławku, wieloletniego sekretarza generalnego i prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w skład Rady Towarzystw Naukowych
Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014
.
W imieniu Zarz±du Włocławskiego Towarzystwa Naukowego serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tak zaszczytnego wyboru, tym bardziej, iż w podobnym gremium zasiadał Pan w minionej kadencji władz PAN. Życzymy jednocze¶nie twórczego oraz przynosz±cego wiele zadowolenia działania dla dobra polskiej nauki ze szczególnym uwzględnieniem ¶rodowiska Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.                                                              
Więcej


W dniu 15 paĽdziernika 2011 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku uroczy¶cie zainaugurowała nowy rok akademicki 2011/2012. W auli Collegium Novum licznie zebrali się zaproszeni go¶cie, wykładowcy oraz studenci. Po przemówieniach Rektora oraz Prezesa WTN nast±pił oczekiwany przez przyszłych studentów moment immatrykulacji…
                                                                                                                            Więcej   Fotogaleria


Wielce Szanownemu Panu Profesorowi Zygmuntowi Wiatrowskiemu z okazji 60-lecia pracy nauczycielskiej, w tym ponad 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej gratulacje i życzenia składaj±: Zarz±d oraz Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
Rektor i Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku, liczni Przyjaciele, Współpracownicy i Studenci z różnych o¶rodków
w Polsce i za granic±.
                                                                                                                                                 Biogram

W  dniu 7 wrze¶nia 2011, w wieku 51 lat , zmarł dr PIOTR BOKOTA, wieloletni (1988-2009) członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 2005-2008 był członkiem Zarz±du Towarzystwa. W latach 1998-2005 był przewodnicz±cym kolegium redakcyjnego i redaktorem „Zeszytów Naukowych” Sekcji Historii Kultury Materialnej
i Zbiorów Historycznych WTN, od roku 2000 do ¶mierci był członkiem zespołu redakcyjnego Materiałów do dziejów rezydencji w Polsce, w latach 2005-2007 członkiem rady reda-kcyjnej „Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich”. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zaga-dnień Jemu najbliższych-historii regionu i heraldyki. Opublikował na ten temat wiele artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz biogramów. Ważn± pozycj± w Jego dorobku naukowym s± opracowania (jako współautora) kilkudziesięciu obiektów rezydencjalnych na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej, opublikowane w Materiałach do dziejów rezydencji w Polsce
w latach 200-2009. P. Bokota został pochowany na
Cmentarzu Komunalnym we Włocławku przy ul. Chopina. CZĘ¦Ć JEGO PAMIĘCI !  
                             

W dniu 27 V 2011 r. odbyła się konferencja naukowa pt: „Zdrowie dla mieszkańców miasta Włocławka i regionu”. Jej organizatorem był Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej przy współorganizacji Sekcji Zdrowa Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Honorowy patronat nad spotkaniem obj±ł prezydenta Miasta Włocławek – Andrzej Pałucki.                                                                                Więcej   Fotogaleria

             Prof. dr hab. med. STANISŁAW STERKOWICZ nie żyje.

     W dniu 22 maja 2011 roku, w wieku 88 lat, zmarł Honorowy Członek Włocławskiego
     Towarzystwa Naukowego, długoletni organizator Ogólnopolskich Konferencji
     Kardiologicznych, autor licznych prac naukowych i ksi±żek po¶więconych medycynie oraz
     zbrodniom hitlerowskim. Pogrzeb odbył się 26 maja 2011 r. na włocławskim cmentarzu
       komunalnym przy ul. Chopina 3.

                                            CZĘ¦Ć JEGO PAMIĘCI !                                                      
Pro memoria

 W ogólnopolskim rankingu szkół wyższych prowadzonym przez „Rzeczpospolit±” i „Perspektywy”. nasza Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, podobnie jak w latach ubiegłych, znalazła się na drugim miejscu uczelni niepublicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast zajęte 40 miejsce w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich może napawać zadowoleniem i być powodem do dumy – tym bardziej
– że ocenionych zostało 101 szkół wyższych.
GRATULUJEMY !                                      Więcej

W dniu 12 maja 2011 r. odbyło się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE WTN. W czasie jego obrad zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom Konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotycz±ce regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, Zarz±d WTN złożył sprawozdanie z działalno¶ci, przyjęto sprawozdania Komisji Rewizyjnej
i S±du Koleżeńskiego oraz zatwierdzono zmiany w Statucie WTN.
                                                                                                                                 Więcej  Fotogaleria
W dniu 29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego została rozstrzygnięta VIII edycja Konkursu o nagrodę na najlepsze prace naukowe i badawcze dotycz±ce regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, który przebiegał pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławka Andrzeja Pałuckiego. Wręczenie nagród oraz wyróżnień nast±piło podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego WTN
w dniu 12 V 2011 r. 

                                                                       Prace dopuszczone do oceny   Wyniki konkursu   Fotogaleria
 


         
          W dniu 17 grudnia 2010 r., ¶wi±tecznie już, udekorowanej sali WTN odbyło się kolejne spotkanie z cyklu WŁOCŁAWSKIE  SPOTKANIA Z KULTURˇ I NAUKˇ: "Region kujawsko-dobrzyński w literaturze pięknej. Literatura regionu kujawsko-dobrzyńskiego".

                                                                                                              Więcej  Foto galeria

         
         Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz z Wyższ± Szkoł± Humanistyczno-Ekonomiczn± opublikowało po dwa tomy ksi±żek pt. „Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej”, „Pedagogika pracy i andragogika z my¶l± o dorastaniu, dorosło¶ci i staro¶ci człowieka w XXI wieku” będ±ce, tak jak tegoroczna, plonem ogólnopolskich konferencji, które odbyły się w Ciechocinku. Ich głównym inicjatorem i organizatorem jest prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski.

                                                                                 Więcej     Spis tre¶ci t. 1 Spis tre¶ci t. 2

     W dniu 19 listopada 2010 r. w siedzibie WTN odbyło się spotkanie pt.: „Gwara kujawska jako językowe dziedzictwo historii i kultury” w ramach realizacji cyklu  WŁOCŁAWSKIE SPOTKANIA Z KULTURˇ I NAUKˇ. W programie wygłoszone zostały następuj±ce referaty:
     * Charakterystyczne wła¶ciwo¶ci gwary kujawskiej i dobrzyńskiej – Adam Wróbel,
    
* Gwara w folklorze kujawskim – Bogdan Lisowski,
     * Gwara kujawska w ¶rodowisku szkolnym – Henryk Wasilewski, uczniowie II Liceum
        im. M. Kopernika we Włocławku,

     * Gwara kujawska w emigracyjnej twórczo¶ci Marii Danilewicz Zielińskiej – Małgorzata Wdowczyk.
         Referaty zostały zilustrowane pokazem multimedialnym oraz wystaw± tematyczn±.
                                                                                                                                             
Fotogaleria

Włocławskie Towarzystwo Naukowe pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławka, ogłasza ponownie VIII edycję Konkursu o nagrodę za najlepsze prace naukowe i badawcze dotycz±ce regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Obecna edycja, zgodnie z decyzj± Zarz±du WTN z dnia 16 wrze¶nia 2010 r., obejmuje lata 2006 – 2010. Jednocze¶nie informujemy, że można zgłaszać prace naukowe na Konkurs, które wraz z kompletem dokumentów należy przesyłać na adres WTN do dnia 1 marca 2011 r. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nast±pi podczas Walnego Zebrania Członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w połowie 2011 r. 
                                                                                                         
Regulamin  Wniosek  O¶wiadczenie 

W dniu 9 paĽdziernika 2010 r. w Auditorium Maximum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. Była ona poprzedzona msz± ¶w. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem J.E. ks. bp. prof. dr. hab. Bronisława Dembowskiego. Uroczysto¶ć była szczególnie podniosła, ponieważ nasza Uczelnia obchodziła jubileusz 15-lecia. Z tej okazji J.M. rektor prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski wręczył medale okoliczno¶ciowe szczególnie zasłużonym "Za Zasługi dla Rozwoju WSHE". Jednymi z nich był
prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski - członek Zarz±du WTN oraz Nasze Towarzystwo.

                                                                                                      Wyst±pienie prezesa WTN  Fotogaleria

W dniu 24 czerwca 2010 r. w Collegium Minus Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyło się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE. Na jego program złożyło się wygłoszenie referatu przez mgr. Eugeniusza Gołembiewskiego pn. "Kazimierz Wielki w pamięci mieszkańców Kowala", sprawozdanie z działalno¶ci oraz udzielenie absolutorium Zarz±dowi WTN za miniony okres.
                                                                                                                     
Więcej

 

Włocławskie Towarzystwo Naukowe – Sekcja Zdrowia Publicznego, Instytut Nauk o Zdrowiu, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku były organizatorem Konferencji
nt.
„Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a zdrowie publiczne”, która odbyła się

28 maja 2010 r.

                                                                                                                                                   Więcej


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe w dniach 24-26 maja 2010 r. w Ciechocinku były organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod hasłem: NAUKI PEDAGOGICZNE W PERSPEKTYWIE SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY I PRACY. Honorowy patronat sprawowali: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Urz±d Marszałkowski i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                                                                                    Więcej
W dn. 31 marca br. odbyła się konferencja prasowa po¶więcona nowej inicjatywie popularyzuj±cej naukę, któr± organizuj± Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki oraz Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczo¶ci.
Festiwal Nauki i Przedsiębiorczo¶ci odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2010 r.
 Zapraszamy                                                                                                                                                    Więcej
Sekcja Studiów Europejskich WTN wspólnie z Uniwersytetem Technologicznych w Tallinie /Estonia/, Wyższ± Szkoł± Humanistyczno Ekonomiczn± oraz Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej organizuje w dniach 27-28 maja br. Międzynarodow± Konferencję Naukow± „EDUCATION AND ECONOMY 2010”. Na konferencję zaproszono go¶ci z Estonii, Łotwy, Litwy, Finlandii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji i Bułgarii. Tematem przewodnim spotkania będzie problem współpracy ¶rodowiska naukowego z gospodark±.
                                                                                                                       
Więcej

Szanowni Państwo, Czytelnicy Biblioteki Naukowej WTN!
Włocławskie Towarzystwo Naukowe uprzejmie informuje, że z powodu długotrwałej choroby pracownika biblioteki, od dnia 25 stycznia br. Biblioteka i czytelnia udostępnia swoje zbiory
w następuj±cych dniach tygodnia:
poniedziałek od godz. 15.00 do 18.00, wtorek od godz.12.00 do 15.00, ¶roda od godz. 15.00 do 18.00, czwartek od godz. 12.00 do 15.00, pi±tek od godz. 15.00 do 18.00. W zwi±zku z powyższym zapraszamy Państwa do korzystania z biblioteki oraz prosimy zwroty ksi±żek wypożyczonych w 2009 roku. Jednocze¶nie informujemy, że stemplowanie obiegówek odbywa się w terminach otwarcia biblioteki.

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego!Informujemy, że Zarz±d WTN w składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w dniu 20.11.2008 r. jest pełnoprawnym organem reprezentacji naszego Stowarzyszenia, wpisanym do Krajowego Rejestru S±dowego na mocy prawomocnego postanowienia S±du Rejonowego w Toruniu z dn. 17.09.2009 r. (TO. VII NS-REJ. KRS/005609/09/697) przy jednoczesnym wykre¶leniu dotychczasowego zarz±du.
                                                                                                                                                       Więcej 

Szanowni Państwo, Członkowie i Sympatycy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego!Informujemy, że Statut Włocławskiego Towarzystwa Naukowego przyjęty Uchwał± nr 7 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WTN w dniu 26.06.2009 r. wraz z poprawkami podjętymi Uchwał± nr 1 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WTN w dniu 9.12.2009 r. postanowieniem S±du Rejonowego w Toruniu (VII Wydział Gospodarczy KRS) został wpisany do Krajowego Rejestru S±dowego w dniu 18.12.2009 r. i jest aktualnie obowi±zuj±cym dokumentem.
                                                                                                                                                                               
Więcej 

Szanowni Państwo, Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwał± nr 8 podjęt± przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WTN w dniu 26.06. 2009 r., pocz±wszy od 2010 r. obowi±zuje nowa wysoko¶ć składki członkowskiej.
                                                                                       
                                                               
Więcej

     Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w oparciu o § 28 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WTN. Celem obrad będzie zatwierdzenie zmian w Statucie WTN zgodnie z postanowieniem S±du Rejonowego KRS w Toruniu. Zebranie odbędzie się w dn. 9 grudnia 2009 r. godz. 16.15 (pierwszy termin), godz. 16.30 (drugi termin) w Collegium Minus WSHE we Włocławku przy placu Wolno¶ci 1.

Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z głębokim smutkiem przyj±ł wiadomo¶ć
   o nagłej ¶mierci w dniu 23 paĽdziernika 2009 r. dra Włodzimierza Bartoszka członka
   Zarz±du WTN, wieloletniego wykładowcy i nauczyciela akademickiego Wyższej Szkoły
   Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku, dyrektora sanatorium ZNP.
         Msza ¶więta pogrzebowa odprawiona zostanie dnia 28 paĽdziernika 2009 o godz. 13.00
   w ko¶ciele parafialnym w Ciechocinku, a pogrzeb odbędzie się po Mszy ¶więtej na cmentarzu
   komunalnym w Ciechocinku.
                                                                                                                 Cze¶ć Jego pamięci !

            
             Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Sekcji Zdrowia Publicznego na
  zebranie organizacyjne w dniu 4 listopada (¶roda) 2009r. o godz. 16,00 które odbędzie się
  w siedzibie Towarzystwa przy Placu Wolno¶ci 20.
             Tematyka spotkania dotyczy oceny realizacji planu pracy w roku bież±cym oraz
  planowanych przedsięwzięć w roku 2010. 
                                                                
Przewodnicz±cy Sekcji Zdrowia Publicznego
                                                                                   dr W. Jakubicz


           W pi±tek 18 wrze¶nia 2009 r. w gmachu Collegium Minus Wyższej Szkoły
  Humanistyczno-Ekonomicznej odbyła się konferencja naukowa pn.
“Szkoła a zdrowie
  psychiczne ucznia”
,
która zgromadziła liczne grono pedagogów, nauczycieli,
  pracowników służby zdrowia, studentów a także przedstawicieli władz miasta i samorz±du
  lokalnego.
                                                                                                                               Więcej  Fotogaleria                                                                                                                              

W dniu 2 sierpnia 2009 r. zmarł członek Zarz±du Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Oddziału Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wykładowca akademicki dr BOGDAN ZIÓŁKOWSKI. Zmarły urodził się 27 XI 1952 r. w Unisławiu, w pow. chełmińskim. Był absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. W 2009 r. złożył do recenzji pracę habilitacyjn± po¶więcon± działalno¶ci konspiracyjnej w okresie II wojny ¶wiatowej we Włocławku i Kujawach wschodnich, której nie udało się Mu już obronić. Jego zainteresowania koncentrowały się na obszarze trzech zagadnień: historii i współczesno¶ci Afryki; historii regionu w XIX i XX wieku, zwłaszcza dziejów konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Kujaw wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej. Był autorem licznych publikacji ksi±żkowych z tego zakresu oraz ponad 160 artykułów naukowych, popularnonaukowych, biogramów i recenzji.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 6 VIII 2009 r.  Msz± ¶więt± w ko¶ciele ¶w. Stanisława Biskupa
i Męczennika we Włocławku, po czym nast±piło wyprowadzenie zwłok na cmentarz
na Pińczacie k. Włocławka.
Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia, a wszystkim uczestnikom pogrzebu dziękujemy za uczestnictwo, wieńce, kwiaty oraz tak wdzięczn± pamięć o Doktorze Bogdanie.
 

Ukazał się V tom "Włocławskiego Słownika Biograficznego", który jest

do nabycia w sekretariacie WTN (pl. Wolno¶ci 20) w godzinach pracy,

tj. 8.00 - 15.00. Jego cena to 35,00 zł za egzemplarz.
Z powodu urlopu w dniach 3 -14 sierpnia 2009 r. Biblioteka Naukowa WTN
nie będzie czynna.

W dniach 17 - 31 sierpnia 2009 r. Biblioteka Naukowa WTN
będzie czynna w godz. 11.00 - 15.00.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe oferuje do wynajęcia niezależn± czę¶ć budynku stanowi±c± oficynę siedziby WTN.

  Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta i stanowi niezależn± czę¶ć kamienicy będ±cej własno¶ci± Towarzystwa. Ł±czna powierzchnia użytkowa budynku – 346,5 m2, w tym parter obejmuje 124,7 m2, I piętro 112,6 m2, za¶ II piętro – 109,2 m2. Na parterze znajduj± się 2 sale dydaktyczne oraz pomieszczenie gospodarcze, na I piętrze – 2 sale dydaktyczne i pokój socjalny, na II piętrze – sala dydaktyczna oraz sala seminaryjna. Na dwóch kondygnacjach znajduj± się po 2 toalety. W budynku znajduj± się dwie klatki schodowe ułatwiaj±ce komunikację. Budynek posiada stałe ł±cza internetowe oraz niezależn± instalację alarmow±, umożliwiaj±c± całodobowy monitoring i ochronę obiektu. Wszystkie media posiadaj± własne liczniki lub podliczniki. Obiekt posiada niezależne wej¶cie od strony ¦ródmie¶cia (od ulicy Przechodniej) oraz dwa wyj¶cia ewakuacyjne na podwórze kamienicy. Przed wej¶ciem głównym do obiektu znajduj± się miejsca parkingowe, stanowi±ce własno¶ć Urzędu Miasta Włocławek.W dniu 26 VI 2009 r. odbyło się
Walne Zgromadzenie Członków WTN. Głównym przedmiotem obrad była ocena działalno¶ci władz WTN oraz zatwierdzenie nowego Statutu Towarzystwa.
                                                                                                                                                                                                Foto galeria

    W dniu 8 maja 2009 r. w gmachu Collegium Minus Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się konferencja naukowa, Dwadzie¶cia lat transformacji systemowej we Włocławku i regionie a zdrowie mieszkańców, której organizatorami byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Oddział we Włocławku. Konferencja stanowiła integraln± cze¶ć planu obchodów jubileuszu XXX-lecia  Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
                                                                                                                        
Więcej

      O¶wiadczenie Zarz±du Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
          
Szanowni Państwo, Członkowie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego!
    Od chwili wyboru tj. od 20 listopada 2008 r. Zarz±d WTN funkcjonuje w warunkach
 nie uregulowanej sytuacji prawnej spowodowanej brakiem możliwo¶ci uzyskania wpisu
               do Krajowego Rejestru S±dowego.                                                                    
                                                                                                                                                       Więcej
 

W dniu 12 II 2009 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyła
się konferencja prasowa.
Ze strony Zarz±du WTN udział wzięli: dr Andrzej Potoczej - prezes,
dr n. med. Wanda Stefańska - sekretarz generalny, mgr Elżbieta Mostowiak - skarbnik oraz
prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski - członek Zarz±du. Na konferencję zaproszeni zostali redaktorzy lokalnych publikatorów: Radio Gra, Puls Regionu, portal internetowy Q4, Radio HIT, Radiu PiK, Tygodnik Kujawy, portal internetowy Włocławek Info, TV Kujawy, Nowo¶ci Włocławskie oraz Gazeta Kujawska.
                                                                                  
                                                   Więcej   Relacja video
 

Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na posiedzeniu w dniu 28 I 2009 r. powołał now± Sekcję Studiów Europejskich.
Członkowie Towarzystwa zainteresowani udziałem w pracach ww. Sekcji proszeni
s± o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
                                                                                                                                                       
Więcej

        W dniu 28 stycznia 2009 r.
Zarz±d Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
powołał na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku prof. WSHE dr. hab. Stanisława Kunikowskiego.
Decyzja ta poprzedzona była pozytywn± opini± wyrażon± przez Senat WSHE.
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        Więcej

 
W dniu 27 listopada 2008 r. odbyło się kolejne
Włocławskie Spotkanie z Kultur±
i Nauk± pod tytułem "Pałace i dwory na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej - historia
     i teraĽniejszo¶ć", którego organizatorem było Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                       Fotogaleria Więcej          W dniu 20 listopada 2008 r., w Collegium Minus Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, odbyło się
Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 
                                                                                                                                                                          
Fotogaleria WięcejKurator we Włocławskim Towarzystwie Naukowym.
W dniu 30 wrze¶nia 2008 r. decyzj± S±du Rejonowego we Włocławku
powołany został dla WTN Kurator prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski
 
                                                                                                                                                                                               
Więcej


W dniu 20 grudnia 2007 r., w Collegium Minus Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Włocławskiego
Towarzystwa Naukowego

                                                                                                                                                                                       Więcej


KONFERENCJA NAUKOWˇ
Walory ¶rodowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego
dorzecza Wisły w województwie kujawsko-pomorskim
odbyta 29 listopada 2007 r.
                                                               
                                                                                        WięcejREGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ
za najlepsze prace naukowe i badawcze dotycz±ce
regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za lata 2006 - 2007

                                                               
                                                                                        Więcej


W dniu 26 paĽdziernika 2007 r. w siedzibie Włocławskiego  Towarzystwa  Naukowego odbyło się  Włocławskie Spotkanie Literacko-Artystyczne, w ramach którego promowano ksi±żkę
Waldemara Przybeckiego - Miło¶ć do X muzy: Historia Dyskusyjnego Klubu Filmowego„Ceramik” we Włocławku (1966-2001)
.
                                                      
                                                                                               
 Więcej  

     Nowo¶ci wydawnicze:
     - Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej
       Rzeczypospolitej (1918–1935).W 70.rocznicę ¶mierci
, pod red. M. Wojciechowskiego
       i Z.Karpusa, Włocławek–Torun 2007,ss. 221.
     - Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie (II)
, pod red. K. Gr±żawskiego, Włocławek–Brodnica
       2007, ss. 454.
     - Włocławek i okolice, pod red. S. Kunikowskiego, wyd. II, Włocławek 2007, ss. 128.  
                              - Waldemar Przybecki, Miło¶ć do X muzy. Historia Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Ceramik"
                                (1966-2001), Włocławek 2007, ss. 96.                                                                                    
 Więcej

     
      W dniach 17-19 maja 2007 r. odbył się 3. Włocławski Festiwal Kultury, Nauki i Techniki.
   
Dzięki uprzejmo¶ci i przychylno¶ci bardzo wielu współorganizatorów, setki mieszkańców
    Włocławka oraz jego okolic, miało możliwo¶ć uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Podczas całego
    cyklu imprez wykonano wiele tysięcy fotografii. Naszym zdaniem najciekawsze można obejrzeć
    na nasze galerii.                                                                                                   
Fotogaleria      Więcej


      
Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz z przewodnicz±cym Ogólnopolskiej Konferencji
     Kardiologicznej prof. dr hab. med. Stanisławem Sterkowiczem zapraszaj± na
     XXVII Ogólnopolsk± Konferencję Kardiologiczn± we Włocławku
w dniach
     5–6 paĽdziernika 2007 r. pt. POSTĘPY DIAGNOSTYKI I TERAPII W KARDIOLOGII
      
                                                                                                                                                        Więcej

     
        Zwyczajne Walne Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
,
     odbyte w dniu 30 marca 2007 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
     przy placu Wolno¶ci 20 (sala konferencyjna im. Antoniego Kotełki).
                                                                                                                                                        Więcej

       Historii Kowala od czasów najdawniejszych do współczesno¶ci po¶więcona była
     uroczysta wieczornica, jaka miała miejsce 22 III 2007 r. w remizie Miejskiej OSP
     w Kowalu. Jej organizatorami byli Burmistrz Miasta Kowala, Wójt Gminy w Kowalu,
     Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz współorganizatorami Polskie Towarzystwo
     Historyczne Oddział we Włocławku, Towarzystwo Miło¶ników Kowala i Okolic
     im. K. Wielkiego i miejscowa OSP. Natomiast gospodarzami byli Arkadiusz Ciechalski
     i Hanna Błażejczak.     
  
                                                                                                            Więcej 

        W dniu 25 stycznia 2007 r. w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego przy
     pl. Wolno¶ci 20 odbyła się promocja czwartego tomu Włocławskiego Słownika
     Biograficznego
pod redakcj± Stanisława Kunikowskiego. Wydawnictwo to, jak i poprzednie
     trzy tomy, jest do nabycia w księgarni "Żak" przy ul. Ko¶ciuszki we Włocławku.
                  
                                                                                                                                                        Więcej

       Włocławskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wieczór autorski Mirosława Glazika
                              pt.
„Pamięci wieczór prowincjonalny”,
     który odbędzie się w dniu 25 listopada br., o godzinie 17.00 w Remizie Ochotniczej Straży
     Pożarnej w Kowalu. Organizatorami tego spotkania s±: Sekcja Literacko Artystyczna
     Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Liceum im. Królowej Jadwigi w Kowalu.
     Program spotkania:  1.Wybrane wiersze Mirosława Glazika po¶więcone pamięci Żony.
                                      2. Nauczyciele, którzy odeszli – modlitwa i wspomnienie.
                                      3. Prezentacja multimedialna dorobku poetyckiego Mirosława Glazika.
                                                                                                                                                        Więcej


        Włocławskie Towarzystwo Naukowe podjęło się w bież±cym roku po raz kolejny organizacji
     "Konkursu o Nagrodę za najlepsze prace naukowe i badawcze dotycz±ce regionu Kujaw
     i ziemi dobrzyńskiej"
. Obecna, ósma edycja stanowi kontynuację organizowanego
     do 1998 r. konkursu pod auspicjami wojewody włocławskiego.
                                                                                                                                                        Więcej

      
        
 W dniu 30 marca 2006 r. odbyło się, w sali Konferencyjnej Collegium Minus im. Tadeusza
     Reichsteina,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
     Zaproszonych go¶ci i członków Towarzystwa powitał Prezes dr Stanisław Kunikowski.
   
                                                                                                                                                     
Więcej
                                                                        
                                                                           

       Oficyna Wydawnicza „Lega” WTN wydała kolejn± pracę po¶więcon± historii
     regionu. Jej promocja odbyła się 19 wrze¶nia 2006 r. Publikacja przedstawia
     problematykę tajnego nauczania i walki o polsk± kulturę na tym terenie Kujaw
     wschodnich i ziemi dobrzyńskiej. Publikacja pt.
"Tajne nauczanie i konspiracyjna
     działalno¶ć kulturalna na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej (powiat
     lipnowski) w latach 1939-1945"
dra Bogdana Ziółkowskiego wypełnia kolejn±
     „biał± plamę”, lukę w historii regionu.    
                                                                                                                                                                                                                                                            Więcej

                  WŁOCŁAWSKIE  TOWARZYSTWO  NAUKOWE I POLSKI  ZWIˇZEK  ŁOWIECKI
                                                         byli organizatorami
               III  OGÓLNOPOLSKIEJ  KONFERENCJI: ZWIERZYNA  DROBNA  JAKO  ELEMENTY 
                              BIORÓŻNORODNO¦CI  ¦RODOWISKA  PRZYRODNICZEGO
 
      
Pod honorowym patronatem: Ministra ¦rodowiska prof. dr. hab. Jana Szyszko, Łowczego
     Krajowego Polskiego Zwi±zku Łowieckiego dr Lecha Blocha, Marszałka Województwa Kujawsko
     -Pomorskiego Waldemara Achramowicza, Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych
                              w Toruniu inż. Janusza Kaczmarka, Prezydenta Miasta Włocławka Władysława Skrzypka.
Włocławek, 07-09 wrze¶nia 2006 r.
                                                                                                       
                                                                       Więcej

       Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 87-800 Włocławek, Pl. Wolno¶ci 20, tel./fax 054 232 28 08, e-mail: lega@wtn.pl